Polityka prywatności

I.Informacje ogólne

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.doctorqbud.pl , jest Doctor Q Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Na Groblach 5/42, 31-101 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000074687, posiadającą REGON 350176676,  NIP 6760059841 oraz kapitał zakładowy w wysokości 400.000 zł, zwana dalej „DQ”.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w DQ jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e mail: [email protected] lub pisemnie na adres Doctor Q Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Na Groblach 5/42, 31-101 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.
 • Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Administrowanie danymi osobowymi

 • DQ jest administratorem danych Użytkowników, co oznacza, że korzystanie przez Państwa z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłanie wiadomości mailowych na adresy pracowników DQ podane na stronie internetowej wymaga przetwarzania Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz innych danych podanych przez Użytkownika. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 • DQ jest także administratorem danych Użytkowników zapisanych na newsletter.
 • Serwis może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających serwis, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich
przetwarzania 

1. DQ przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla:

 • zawarcia i wykonania z Państwem umowy, w tym także doprowadzenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • kontaktowania się z Państwem w celu informowania o wykonywaniu umowy oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO); 
 • kontaktowania się z Państwem w celu informowania o warunkach zawarcia umowy, kontaktowania się w odpowiedzi na wypełniony przez Państwa formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 • celów podatkowych i rachunkowych w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DQ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • archiwizowania dokumentacji związanej z wykonaniem zawartej z Państwem umowy lub umów, do momentu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, także dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem DQ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z instytucją kredytową (w tym bankiem) finansującą realizację inwestycji, co jest prawnie uzasadnionym interesem DQ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej przez DQ z Państwem umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem DQ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. DQ przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

 • zgody wyrażonej przez Państwa, w tym w szczególności zgody na marketing, na newsletter,
 • umowy zawartej przez Państwa ze Spółką,
 • obowiązujących przepisów prawa,
 • prawnie uzasadnionego interesu DQ, którym jest między innymi: wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych; ustalenie, zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe Spółka może udostępniać podmiotom przetwarzającym dane w imieniu DQ oraz podmiotom zależnym od DQ, podmiotom, z których usług DQ korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym w szczególności firmie księgowej, kancelarii prawnej, kancelarii notarialnej, firmie informatycznej, doradcy inwestycyjnemu, instytucji kredytowej (bank), firmom uczestniczącym w procesie budowlanym z związku z realizacją inwestycji (np. generalnemu wykonawcy inwestycji lub jego podwykonawcy, serwisantom czy gwarantom prac lub materiałów i urządzeń użytych do realizacji inwestycji) w celu zagwarantowania należytego wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym także realizacji ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów. W takim przypadku DQ zapewni poufność przekazywanych danych oraz to, by zostały przekazane jedynie dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy oraz w oparciu o właściwe zabezpieczenia danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a) RODO, Państwa dane osobowe przechowujemy:

 • w przypadku danych osobowych pozyskanych w celu zawarcia umowy, która ostatecznie nie została zawarta, przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, następującego po roku kalendarzowym, w którym ostatni raz skontaktowali się Państwo z DQ;
 • w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy DQ przechowuje przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu maksymalnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz przedawnienia wykonania obowiązków rachunkowych lub podatkowych. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów,
 • w przypadku danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych przez DQ; 
 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych; 
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych; 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Spółka przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność zawarcia umowy lub prowadzenia przez DQ marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

VII. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany :

 • DQ może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania w celu dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert na podstawie aktywności Użytkownika. W wyniku takich działań DQ nie podejmuje decyzji, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne.
 • Do celów profilowania DQ wykorzystuje dane przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. portalu Facebook.
 • Mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym stronę internetową DQ mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji DQ podczas pobytu na innych stronach internetowych.
 • DQ wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

VIII. Pliki „cookies”, newsletter, formularz kontaktowy

1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników.
2. Informacje zawarte w cookies służą do personalizowania treści serwisu oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową odpowiednio dostosowaną do jego potrzeb. Pliki są wykorzystywane w celach statystycznych oraz marketingowych. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym.
3. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies :

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).
 • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.
5. W przypadku skorzystania z usługi newslettera DQ przetwarza dane, które obejmują wyłącznie adres e-mail. Dotyczy to usługi umieszczonej pod tym adresem doctorqbud.pl Podając swój adres email na stronie doctorqbud.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, przez DQ będącą administratorem danych. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna. Pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera, wysyłania ofert handlowych DQ oraz podmiotów z nim współpracujących, obsługi korespondencji. Newsletter ma charakter informacyjny, a jego subskrypcja jest całkowicie bezpłatna. DQ analizuje zachowanie odbiorców swojego newslettera (np. współczynnik otwarć ect.) w celu jego optymalizacji pod kątem treści. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

Spółka przechowuje dane osobowe uzyskane w celu otrzymywania newslettera do chwili wyrejestrowania Państwa z newslettera. Rezygnacja z usługi newslettera polega na wysłaniu wiadomości zwrotnej o treści: „NIE” w odpowiedzi na otrzymany newsletter na adres z którego newsletter został wysłany. Nieaktywne adresy mailowe mogą zostać usunięte/wyrejestrowane przez DQ automatycznie.

6. DQ od osób fizycznych, które kontaktują się za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z DQ lub spółkami powiązanymi, zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Powyższe dane DQ zbiera w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika kierującego powyższą prośbę do DQ lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

X. Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Spółka zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.